Warunki gwarancji

 1. Gwarancja obowiązuje na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.
 2. Gwarantem jest Nasz Administrator sp. z o. o. z siedzibą przy ul. Świstaka 18, Siedliska, 05-500 Piaseczno o nr KRS 0000307676.
 3. Wykonujący uprawnienia wynikające z Gwarancji, powinien dostarczyć Produkt na koszt Gwaranta na adres ul. Kredytowa 4 lokal 4, 00-062 Warszawa chyba, że Gwarant zadecyduje, że samodzielnie odbierze Produkt od Uprawnionego z Gwarancji. Odbiór winien nastąpić w terminie 14 dni od daty zgłoszenia.
 4. Uprawniony z Gwarancji przed wykonaniem swoich uprawnień winien uprzednio uzgodnić z Gwarantem sposób przekazania Gwarantowi produktu w celu ustalenia czy wada podlega Gwarancji.
 5. Obowiązki Gwaranta z tytułu Gwarancji ograniczone są wyłącznie do naprawy albo wymiany Produktu. Decyzja czy Produkt winien być wymieniany czy naprawiany leży w wyłącznej gestii Gwaranta. Ewentualny zwrot zapłaconej ceny za Produkt pozostaje do wyłącznej decyzji Gwaranta.
 6. Gwarant jest obowiązany wykonać swoje obowiązki z tytułu Gwarancji o których mowa w pkt. 5 powyżej w terminie 21 dni od dostarczenia Produktu przez Uprawnionego z Gwarancji lub odebrania przez Gwaranta Produktu od Uprawnionego.
 7. Warunkiem przyjęcia wadliwego Produktu przez Gwaranta jest przedstawienie przez Uprawnionego z Gwarancji przedmiotowej Karty Gwarancyjnej podpisanej przez Sprzedającego oraz Klienta zawierającej w szczególności:
  • nazwę produktu,
  • kod producenta (sześciocyfrowy),
  • numer seryjny:
   • wystawiony na produkcie i wpisany na Karcie Gwarancyjnej lub
   • w postaci naklejki o tym samym numerze na produkcie oraz na Karcie Gwarancyjnej
  • nazwisko/firmę Klienta,
  • datę zakupu Produktu,
  • firmę Sprzedawcy.
 1. Produkt winien być użytkowany zgodnie z jego przeznaczeniem oraz z zachowaniem warunków zawartych w instrukcji obsługi. W razie jakichkolwiek wątpliwości dotyczących montażu (instalacji), użytkowania lub konserwacji Produktu Uprawniony z Gwarancji winien zasięgnąć porady Gwaranta. Jakiekolwiek naprawy Produktu dokonane przez osoby inne niż Gwarant lub podmiot przez niego wskazany powodują utratę uprawnień z tytułu Gwarancji.
 2. Gwarancja nie obejmuje:
  1. uszkodzeń Produktu spowodowanych przez jego użytkownika w następstwie niewłaściwego lub niezgodnego z instrukcją obsługi korzystania z Produktu, co dotyczy również jego instalacji i konserwacji;
  2. uszkodzeń Produktu spowodowanych jego użytkowaniem w sposób niezgodny z przeznaczeniem;
  3. uszkodzeń Produktu spowodowanych niewłaściwą lub niezgodną z instrukcją obsługi instalacją, w tym instalacją dokonaną przez osoby nie posiadające niezbędnych w tym zakresie uprawnień (kwalifikacji);
  4. uszkodzeń Produktu spowodowanych korzystaniem przez użytkownika z niewłaściwych materiałów eksploatacyjnych;
  5. czynności konserwacyjnych przewidzianych w instrukcji obsługi;
  6. uszkodzeń Produktu spowodowanych w następstwie dokonania jego naprawy przez inne osoby niż Gwarant lub podmiot przez niego wskazany,
  7. przeróbek lub zmian konstrukcyjnych Produktu dokonanych przez inne osoby niż Gwarant lub podmiot przez niego wskazany,
  8. uszkodzeń Produktu spowodowanych przez czynniki zewnętrzne (wyładowania atmosferyczne, nieprawidłowe działanie sieci elektrycznej, wodnej, kanalizacyjnej lub energetycznej);
  9. uszkodzeń Produktu powstałych w trakcie jego dostarczania przez Uprawnionego z Gwarancji Gwarantowi w następstwie jego nieodpowiedniego zabezpieczenia;
 3. W przypadku nieuzasadnionego żądania dokonania naprawy lub wymiany Produktu, Uprawniony z Gwarancji (lub użytkownik Produktu, który utracił uprawnienia z Gwarancji) poniesie wszelkie koszty związane z dostarczeniem Produktu do Gwaranta, oraz odebraniem, a w przypadku naprawy lub wymiany Produktu u użytkownika/ Uprawnionego z Gwarancji – koszty naprawy oraz przejazdu do miejsca, w którym znajduje się Produkt. Za nieuzasadnione żądanie Naprawy Produktu będzie uważane w szczególności żądanie usunięcia uszkodzeń lub dokonania czynności konserwacyjnych (instalacyjnych) nie objętych Gwarancją, jak również żądanie dokonania naprawy albo wymiany pomimo utraty uprawnień z Gwarancji.
 4. Produkt dostarczany przez Uprawnionego z Gwarancji do Gwaranta winien być odpowiednio zabezpieczony przed uszkodzeniami w transporcie. Za odpowiednie zabezpieczenie będzie uważane oryginalne opakowanie fabryczne wraz z wszelkimi zabezpieczeniami (blokadami) istniejącymi w chwili odebrania Produktu przez Uprawnionego z Gwarancji od Sprzedawcy. W razie niezastosowania przez Uprawnionego z Gwarancji opakowania fabrycznego Produktu wraz z powyżej wskazanymi zabezpieczeniami będzie on ponosił wszelkie ryzyka związane z uszkodzeniem Produktu dostarczanego Gwarantowi.
 5. We wszelkich kwestiach nie uregulowanych w niniejszych Warunkach Gwarancji
  będą miały zastosowanie przepisy Kodeksu cywilnego.
 6. Gwarancja nie wyłącza, nie ogranicza oraz nie zawiesza uprawnień kupującego wynikających z rękojmi za wady Produktu.
 7. Na Produkty z serii „Gold Medal” gwarancja obowiązuje na okres 60 miesięcy od daty zakupu wpisanej na gwarancji, dla pozostałych Produktów na okres 24 miesięcy.